اگر خواب عروسی دیده اید، این خواب می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب ازدواج و عروسی آشنا کرده و در مورد تعبیر خواب عروسی اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب عروسی از نظر معبران مختلف

معبران مختلف، خواب عروسی رو با شکل‌های گوناگونی تعبیر کرده اند. در همین راستا در ادامه نگاهی به تعبیر خواب عروسی از نظر معبران مختلف انداخته و در مورد آن صحبت می‌کنیم:

تعبیر خواب عروسی از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی خواب عروسی را با توجه به جزئیات آن تعبیر کرده است. از نظر وی، خواب عروسی را می‌توان به شکل زیر تعبیر کرد:

 • خواب عروسی همراه با رقص و آواز: اگر در خواب ببینید که در عروسی هستید و در آن عروسی رقص و آواز وجود دارد، تعبیر این خواب گرفتاری و بلا است.

تعبیر خواب عروسی از نظر محمد ابن سیرین

از نظر ابن سیرین می‌توان خواب عروسی را به شکل زیر تعبیر کرد:

تعبیر خواب عروسی
 • عروسی با زن مرده: اگر در خواب ببینید که با زنی که مرده است ازدواج کرده اید و در خواب با او آمیزش و مقاربت  کرده اید، تعبیر این خواب آن که شما اموال و دارایی‌های آن زن را به دست می‌آورید.

تعبیر خواب عروسی از نظر جابر مغربی

از نظر جابر مغربی، خواب عروسی را می‌توان به شکل‌های مختلفی تفسیر و تعبیر کرد. این خواب را می‌توان به شکل‌های زیر تعبیر کرد:

 • عروسی کردن: از نظر جابر مغربی، اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده و به خانه شوهر می‌رود، این خواب نشان دهنده روزهای پایانی عمر او است و به زودی خواهد مرد.
 • ازاله بکارت به حرام: جابر مغربی اعتقاد دارد که اگر مردی در خواب ببیند که باکرگی یک دختر را به حرام از بین برده، تعبیر این خواب آن است که مقداری مال حرام و نادرست به دست او رسیده است.
 • خراب شدن مراسم ازدواج: اگر در خواب ببینید که مراسم ازدواج شما بهم خورده است، این خواب یعنی با بیماری‌های روحی مواجه هستید و حتی این خواب می‌تواند نشان دهنده خیانت باشد.

دیدن عروسی در خواب از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند که دیدن ازدواج در خواب را می‌توان به چهار شکل زیر تعبیر کرد:

 • اصالت و بزرگواری: ازدواج در خواب را می‌توان نشانه اصالت و بزرگواری است. اگر در خواب ببینید که ازدواج می‌کنید، می‌تواند نشانه آن باشد که مقام و منزلت او در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
 • افزایش مال و ثروت: ازدواج در خواب می‌تواند نشانه افزایش مال و ثروت باشد. اگر کسی در خواب ببیند که ازدواج می‌کند، نشانه آن است که در آینده نزدیک به موفقیت‌های مالی دست پیدا می‌کند.
 • رفاه و آسایش: ازدواج در خواب می‌تواند نشانه رفاه و آسایش نیز باشد. اگر کسی در خواب ببیند که ازدواج می‌کند، نشانه آن است که در آینده نزدیک زندگی آرام و بی دغدغه‌ای خواهد داشت.
 • شادابی و نشاط: ازدواج در خواب را می‌توان نشانه شادابی و نشاط نیز تعبیر کرد. اگر کسی در خواب ببیند که ازدواج می‌کند، می‌توان به این شکل تعبیر کرد که در آینده اتفاقات خوشایندی در زندگی او رخ می‌دهد.

تعبیر خواب عروسی از نظر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو، دیدن عروسی در خواب را به صورت کلی به عنوان یک اتفاق مثبت تعبیر کرده است. به منظور بررسی تعبیر خواب عروسی از نگاه لوک اویتنهاو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر نامزدی: تعبیر نامزدی در خواب، نشانه‌ای از محقق شدن اهداف و آرزوهای شما است. لوک اویتنهاو معتقد است که این خواب بیانگر آن است که شما در حال حاضر در مسیر رسیدن به اهداف خود هستید.
 • تعبیر خواب ازدواج کردن: اگر در خواب ببینید که خودتان ازدواج کرده اید، این خواب می‌تواند دو تعبیر باشد. تعبیر اول این است که شما در حال حاضر در زندگی شخصی خود خوشبخت و سعادتمند هستید. تعبیر دوم این است که شما ممکن است در آینده با اختلاف و سوءتفاهم در زندگی خود مواجه شوید.

دیدن عروسی در خواب از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون تعبیر خواب ازدواج را به شکل‌های زیر بیان کرده است:

 • تعبیر خواب عروسی خودتان: اگر در خواب ببینید که خودتان عروسی کرده اید، این خواب یعنی به شما ارث و ارثیه خواهد رسید.
 • تعبیر خواب آماده کردن مراسم عروسی: اگر در خواب ببینید که افرادی در حال آماده کردن مراسم عروس هستند و شما از خوشحال هستید، این خواب یعنی شما به آرزوها و مرادهای قلبی تان خواهید رسید.
 • تعبیر خواب دیدن عروسی شخص دیگر: از نظر آنلی بیتون، دیدن عروسی شخص دیگری در خواب، نشان دهنده آغاز یک دوره جدید و پر از شادی و رضایت در زندگی شما است. همچنین اگر در خواب ببینید که مهمانان عروسی لباس‌های زیبا و تمیز به تن داشتند، این خواب نشان دهنده موفقیت و خوشبختی شما در این دوره جدید است.
 • تعبیر خواب لباس عروس: لباس عروس در خواب، نماد دوستی‌های صمیمی و ارتباطات نزدیک است. دیدن لباس عروس در خواب، نشان دهنده این است که شما به زودی دوست‌های خوبی پیدا خواهید می‌کنید. همچنین اگر در خواب ببینید که لباس عروس کثیف و چروک است، این خواب نشان دهنده قطع ارتباط با یک فرد لایق و والا است.
 • تعبیر خواب رفتن به عروسی: اگر در خواب ببینید که در جشن عروسی شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده این است که شما به زودی در شرایط و موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت و از غم‌ها و دلسردی‌هایتان فاصله خواهید گرفت.

تعبیر خواب عروسی از نظر لیلا برایت

از نظر لیلا برایت، تعبیر خواب عروسی به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج: از نظر لیلا برایت دیدن پیشنهاد ازدواج در خواب نماد خوشبختی، سعادت و موفقیت در زندگی زناشویی است.
 • تعبیر خواب ازدواج: دیدن ازدواج در خواب را می‌توان نماد خوشبختی و رفاه تعبیر کرد. این خواب نشان می‌دهد که شما در زندگی شخصی و کاری خود موفق خواهید شد.

تعبیر خواب عروسی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب عروسی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب ازدواج: به گفته منوچهر مطیعی تهرانی، دیدن خواب عروسی و عروس شدن در خواب، نشانه‌ای از اتفاقات ناگوار و غم انگیز در آینده است.

تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف

اگر بخواهیم نگاهی به تعبیر خواب نامزدی از نظر حضرت یوسف بیاندازیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب عروسی: از نظر حضرت یوسف، دیدن عروسی در خواب به معنی عزا و مصیبت است.
 • تعبیر خواب عروسی با بزن و بکوب: اگر در عروسی باشید که بزن و بکوب بسیار زیادی وجود داشته باشد، یعنی عزا و مصیبت بسیار زیادی به شما می‌رسد.
تعبیر خواب عروسی

دیدن عروسی در خواب با توجه به جزئیات آن

اگر بخواهیم با توجه به جزئیات خواب، نگاهی به تعبیر خواب عروسی بیاندازیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب لباس عروسی

دیدن خواب لباس عروس را می‌توان به شکل‌های زیر تعبیر کرد:

 • تعبیر خواب دیدن لباس عروس: اگر در خواب لباس عروس ببینید، لباس عروسی نماد مشارکت و علاقه شما در کارهای داوطلبانه و گروه‌های اجتماعی است. این خواب نشان می‌دهد که شما فردی مسئولیت پذیر و اجتماعی هستید که به دیگران اهمیت می‌دهید.
 • تعبیر خواب کثیف شدن و لکه روی لباس عروس: اگر در خواب ببینید که لکه‌ای روی لباس عروسی شما است، این خواب نماد قطع شدن و اتمام یک ارتباط با یکی از عزیزان است.
 • تعبیر خواب پوشیدن و یا پرو لباس عروس: خواب دیدن پرو و پوشیدن لباس عروس می‌تواند نشان دهنده اضطراب و استرس در زندگی شخصی باشد. اگر در خواب لباس عروس را بپوشید و برای عروسی خود آماده شوید، این نشان دهنده این است که شما برای این تغییر آماده هستید، اما هنوز هم نگران آن هستید.
 • تعبیر خواب دوختن لباس عروس: خواب دوختن لباس عروس می‌تواند نشانه عجله و بی فکری در زندگی باشد. این خواب می‌تواند به این معنا باشد که شما قصد دارید که نقشه‌ها و برنامه‌هایتان را قبل از زمان مقرر پیاده کنید.
 • تعبیر خواب لباس عروس بزرگ و یا کوچک‌تر از سایز شما: دیدن خواب لباسی که بسیار بزرگ یا کوچک باشد، در خواب نشانه عدم آمادگی برای یک تغییر بزرگ در زندگی است. اگر در حال حاضر به ازدواج فکر می‌کنید، این خواب به شما هشدار می‌دهد که بیشتر در این مورد فکر کنید.

تعبیر خواب کیک عروسی

تعبیر دیدن خواب کیک عروسی تعبیرش شادی‌ها و چیزهای لذت بخشی است که در زندگی شما قرار است رخ دهد.

تعبیر خواب آواز در عروسی

اگر در خواب ببینید که در عروسی مشغول آواز خواندن هستید، این خواب نشان دهنده مشکلاتی در مورد سلامتی و وضعیت جسمانی شما است.

تعبیر خواب رقص در عروسی

اگر در خواب ببینید که در حال رقصیدن در عروسی کسی هستید، آن شخصی که عروسی اش است رقیب شما بوده و اگر حواستان را به این شخص جمع نکنید، ممکن است در آینده برای شما مشکلات گوناگونی به وجود بیاید.

تعبیر خواب مهمان ناخواسته در عروسی

اگر در خواب ببینید که به طور ناخوانده به عروسی کسی رفتید، این خواب می‌تواند معنا مختلفی چون مرگ، بیماری، حادثه و… را برای شما به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب عروسی با مهمانان سیاه پوش

اگر در خواب جشن عروسی و نامزدی را ببینید که تمام مهمان‌ها در آن لباس مشکی پوشیده اند، این خواب یعنی اتفاقات ناگواری در روزهای نزدیک در پیش است.

تعبیر خواب تماشا کردن عکس‌های عروسی

اگر در خواب ببینید که در حال تماشا کردن عکس‌های عروسی هستید، این خواب نشان دهنده مشکلات و موانع ناگهانی است. این مشکلات شاید در ابتدا خیلی جدی نباشند، اما ممکن است در آینده به کل شرایط را تغییر دهد.

تعبیر خواب ازدواج با مرد ثروتمند

اگر در خواب ببینید که با یک مرد ثروتمند در حال ازدواج هستید، این خواب یعنی شما در آینده مقامی والاتر و بلندتر از اطرافیان به دست می‌آورید.

تعبیر خواب ازدواج با زن بدکار

اگر در خواب ببینید که با زنی بد عمل و بدکردار در حال ازدواج هستید، این خواب یعنی شما در حال حاضر درگیر امور سخت و دشواری هستید و در نهایت می‌توانید این مشکلات را به راحتی حل کنید.

تعبیر خواب ازدواج با غریبه

اگر در خواب ببینید که بیمار هستید و با یک زن غریبه ازدواج کردید، این خواب یعنی به اموال و دارایی‌های بسیار زیادی خواهید رسید.

اگر در خواب ببینید که ازدواج کرده اید ولی همسر خود را نمی‌شناسید، این خواب نشان دهنده مرگ ناگهانی و فوت کردن است. اگر در خواب ببینید که داماد شدید ولی عروس را نمی‌شناسید، این خواب یعنی شما در حال سپری کردن روزهای آخر عمر خود هستید.

تعبیر خواب ازدواج با شخص خارجی

اگر در خواب ببینید که با یک فرد خارجی ازدواج می‌کنید، این خواب قرار است درگیری و نزاع با اطرافیان داشته باشید.

تعبیر خواب ازدواج به صورت پنهانی

اگر در خواب ببینید که به صورت پنهانی و دور از چشم دیگران ازدواج می‌کنید، تعبیر این خواب آن است که شما در زندگیتان با اتفاقات تلخی رو به رو خواهید شد.

تعبیر خواب ازدواج اقوام و دوستان

اگر در خواب ببینید که کسی از خانواده و یا اقوام شما ازدواج کرده است، این خواب تعابیر مختلفی دارد. به منظور بررسی این تعابیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ازدواج همسر: اگر در خواب ببینید که همسر شما در حال ازدواج بود، این خواب یعنی سود، بُرد و پیروزی در پیش خواهد بود.
 • ازدواج خواهر: اگر در خواب ببینید که خواهرتان ازدواج کرده است، این خواب نشان دهنده یک خطر و حادثه است.
 • ازدواج برادر: اگر در خواب ببینید که برادرتان ازدواج کرده است، این خواب یعنی پول و دارایی در پیش است.
 • ازدواج مجدد با همسر کنونی: اگر در خواب ببینید که با همسر کنونی خود مجدداً ازدواج کردید، این خواب یعنی ارتباط و پیوند محکمی بین شما و همسرتان وجود دارد. همچنین نشان دهنده یک مرحله تازه در زندگی شما خواهد بود.

تعبیر خواب برنامه ریزی برای ازدواج

اگر در خواب ببینید که در حال برنامه ریزی برای ازدواج هستید، این خواب یعنی بین زندگی و روحیه عاطفی تان شما نیاز است تا یک تعادل و برابری ایجاد کنید. همچنین اگر در عروسی کردن کسی نقش ایفا می‌کنید، این خواب یعنی در حال وارد شدن به یک رابطه عاشقانه با کسی هستید.

تعبیر خواب امضا کردن سند ازدواج

اگر در خواب ببینید که در حال عقد و امضای سند ازدواج هستید، این یعنی خبرهای ناگوار و ناراحت کننده‌ای در پیش خواهد بود.

حرف آخر

در این مطلب شما را با تعبیر خواب عروسی آشنا کردیم و در مورد معنا این خواب از نظر معبران مختلف آشنا کردیم. همچنین بعد از بررسی این مسئله، در مورد معنا خواب عروسی با توجه به جزئیات آن نیز اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه کردیم.