اگر خواب طلا دیدید، باید به این نکته توجه داشته باشید که از نظر اکثر معبران، برای آقایان، دیدن خواب طلا تعبیر مثبتی ندارد ولی اگر خانم‌ها این خواب را ببینند، تعبیر آن بسیار نیکو و مبارک است. در همین راستا در این مطلب قصد داریم تا نگاهی به تعبیر خواب طلا انداخته و آن را از نظر معبران مختلف بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب طلا از نظر معبران مختلف

اگر بخواهیم خواب طلا را بر با توجه به نظر معبران مختلف تعبیر کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب طلا از نظر علامه مجلسی

از نظر علامه مجلسی، خواب دیدن طلا را می‌توان به شکل‌های زیر تعبیر کرد:

·         تعبیر خواب پیدا کردن طلا: از نظر علامه مجلسی، اگر در خواب ببینید که طلا پیدا می‌کنید، طلا هدیه می‌گیرید و یا حتی اگر کسی طلا به شما به امانت می‌سپارد، این خواب خبر از رسیدن به ریاست و قدرت به شما می‌دهد.

تعبیر خواب گم کردن طلا: از نظر علامه مجلسی اگر در خواب ببینید که طلا گم کردید، تعبیر این خواب آن است که بیماری شما شفا پیدا کرده و اگر کسالتی دارید، این کسالت برطرف خواهد شد.

تعبیر خواب طلا از نظر دانیال نبی

از نظر دانیال نبی تعبیر خواب طلا خوب و نیک است. دانیال نبی این خواب را به شکل زیر تعبیر کرده است:

·  تعبیر خواب گرفتن طلا از فرشته: حضرت دانیال نبی می‌گوید اگر در خواب خود ببینید که فرشته‌ای به شما طلا یا نقره می‌دهد، این خواب را می‌توان به این شکل تعبیر کرد که این خواب نیکو است و در آینده خبرهای خوبی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب طلا از نظر ابراهیم کرمانی

از نظر ابراهیم کرمانی، خواب طلا را می‌توان به شکل زیر تعبیر کرد:

·         تعبیر بردن طلا به خانه: اگر در خواب خود ببینید که مقدار زیادی طلا به خانه خود می‌آورید، تعبیر این خواب یعنی به مال و ثروت خوبی خواهید رسید.

تعبیر خواب طلا از نظر حضرت یوسف

از نظر حضرت یوسف، دیدن خواب طلا یعنی کار شما سر و سامان خواهد گرفت و اگر مشکلاتی دارید، این خواب یعنی شرایط شما خوب خواهد شد.

تعبیر خواب طلا از نظر محمد ابن سیرین

اگر بخواهیم در مورد تعبیر خواب طلا ابن سیرین صحبت کرده و در مورد دیدگاه محمد ابن سیرین در مورد این خواب صحبت کنیم باید گفت که دیدن طلا در خواب برای مردها نشان دهنده غم، اندوه و ناراحتی است ولی دیدن این خواب برای زنان تعبیر خوشی و شادی است.

تعبیر خواب پیدا کردن طلا: از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب طلا پیدا کنید و یا شخصی به شما طلا بدهد، تعبیر این خواب ان است که ممکن است مجبور شوید که دیه و یا تاوان کاری را پرداخت کنید. همچنین این خواب می‌تواند این معنی را داشته باشد که کسی از شما خشمگین و عصبانی خواهد شد.

تعبیر خواب طلا از نظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو طلا در خواب بیانگر وابستگی به چیزهای بی ارزش است. لوک اویتنهاو خواب طلا را به شکل‌های زیر تعبیر کرده است:

·         تعبیر خواب ذوب کردن طلا: از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب ببینید که طلا ذوب می‌کنید، معنی این خواب آن است که به آسایش مادی خواهید رسید.

·         تعبیر خواب پیدا کردن طلا: از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب طلا پیدا کردید، این یعنی به شما ارث و میراث خواهد رسید.

·         گم کردن طلا: اگر در خواب ببینید که طلای خود را گم کردید، تعبیر ان خواب خیانت خودتان یا یکی از اطرافیانتان است.

تعبیر خواب طلا از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون اعتقاد دارد که دیدن طلا در خواب به معنی افتخار، موفقیت و رسیدن به ثروت است. به منظور تعبیر این خواب با توجه به جزئیات آن، می‌توان به نکته زیر اشاره کرد:

·         تعبیر خواب آویزان کردن طلا: از نظر آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که به خودتان طلا آویزان می‌کنید، این خواب یعنی به مقام و جایگاهی می‌رسید که از لیاقت شما بیشتر است.

تعبیر خواب طلا از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر کارل گوستاو یونگ، می‌توان دیدن طلا در خواب را مثل واقعیت نشانه ثروت و اموال دانست. از نظر کارل گوستاو یونگ طلا در خواب می‌تواند نشان دهنده ارزش‌های درونی و معنوی در زندگی شما نیز باشد.

·         تعبیر خواب دفن کردن طلا: بر اساس تعبیر کارل یونگ اگر در خواب ببینید که طلایی را دفن می‌کنید، این خواب یعنی شما چیزی را در خود پنهان می‌کنید و رازی دارید.

تعبیر خواب طلا از نظر امام جعفر صادق (ع)

از نظر امام صادق طلا در خواب می‌تواند معانی زیر را داشته باشد:

·         سفر حج: دیدن طلا در خواب می‌تواند به معنا رفتن به مکه و به جا آوردن اعمال حج باشد.

·         ریاست: اگر در خواب طلا ببینید ممکن است ریاست جایی به شما داده شود.

·         دشمنی: طلا در خواب به معنا دشمنی، خصومت، توهین و دشنام نیز ممکن است باشد و خبر از ایجاد بحث و درگیری در آینده به شما می‌دهد.

·         خدمتکار: ممکن است طلا در خواب به معنا خدمتکار داشتن نیز تعبیر شود و یعنی در آینده گروهی را به خدمت خود در خواهید آورد.

لازم به ذکر است که از نظر امام صادق طلا می‌تواند سمبل و نماد حرص، وسوسه و طمع نیز باشد.

·         تعبیر خواب گم کردن طلا: از نظر امام صادق گم کردن طلا در خواب معنا خوبی ندارد. این خواب یعنی در آینده بر اثر یک غفلت ممکن است جایگاه خود را از دست بدهید.

تعبیر خواب طلا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی، اگر مرد خواب طلا ببیند، معنا آن رنج و سختی است ولی اگر زنی در خواب طلا ببینید معنا آن خوشحالی و شادی است.

·         تعبیر خواب پیدا کردن طلا: اگر در خواب ببینید که طلا پیدا کردید و بخشی از آن را در جیب خود قرار دادید، یعنی به همان مقدار طلایی که برداشتید، مالی از شما ضایع خواهد شد و ضرر خواهید کرد.

·         تعبیر خواب ریختن طلا: اگر در خواب ببینید که طلا می‌ریزید، این خواب به معنا بلا و آسیب در آینده است.

تعبیر خواب طلا از نظر جابر مغربی

از نظر جابر مغربی اگر در خواب شما طلا و نقره را با هم ببینید، این خواب به معنای احترام و بزرگی است.

تعبیر خواب معدن طلا: اگر در خواب خود معدن طلا ببینید، تعبیر این خواب آن است که صاحب همسری خواهید شد که از شما برتر است ولی باعث اندوهگین شدن و ناراحتی شما می‌شود.

تعبیر خواب طلا از نظر جزئیات آن

اگر بخواهیم با توجه به جزئیات خواب شما در مورد تعبیر خواب طلا صحبت کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب سکه طلا

تعبیر خواب سکه طلا پولدار شدن و رسیدن به اموال است ولی نباید مغرور شوید و همیشه باید فروتنی و احترام به دیگران بگذارید.

تعبیر خواب گردنبند طلا

اگر در خواب ببینید که گردنبند طلا دارید، تعبیر این خواب به دست آوردن بزرگی، عزت و احترام نزد مردم است.

تعبیر خواب حلقه طلا

اگر در خواب خود ببینید که حلقه طلا خود را گم کرده اید، معنا این خواب آن است که در آینده رابطه شما با یکی از نزدیکانتان به هم می‌خورد. همچنین اگر در خواب ببینید که حلقه از دست شما می‌افتاد، این خواب به معنا بد شانسی و بدبیاری است. دیدن خواب طلای بدل و قلابی نیز به این معنا است که با کارها و وقایع خطرناکی در آینده مواجه می‌شوید.

تعبیر خواب النگو طلا

تعبیر خواب النگوی طلا برای زنان به معنا رسیدن به نیرو و تأثیر گذاری در خانه و خانواده است. این خواب می‌تواند به معنای به دست آوردن نقش رهبری و تصمیم  گیری در زندگی باشد.

تعبیر خواب کیسه طلا

اگر در خواب ببینید که به کیسه‌های طلا نگاه می‌کردید، این خواب یعنی در زمینه مالی دچار تنگ دستی خواهید شد.

تعبیر خواب کوزه طلا

دیدن خواب کوزه طلا به این معنا است که مورد عزت و احترام قرار خواهید گرفت. این خواب حتی می‌تواند خبر از ترفیع مقام و افزایش نیز برای شما به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب خوردن طلا

اگر در خواب ببینید که طلا می‌خورید، تعبیر این خواب آن است که در آینده مالی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب گم کردن طلا

اگر در خواب ببینید که طلا گم کرده اید، معنا این خواب آن است که بهترین فرصت زندگیتان را ممکن است از دست بدهید.

تعبیر خواب خرید کردن با طلا

اگر در خواب ببینید که وسیله‌ای را با طلا خریداری کرده اید، تعبیر این خواب یعنی بحث و جدال با دوستانتان خواهید داشت.

تعبیر خواب گشتن به دنبال طلا

اگر در خواب ببینید که به دنبال طلا هستید، این خواب نشان دهنده خوشبختی غیر منتظره و ناگهانی در آینده است و از جایی که فکر نمی‌کنید اتفاق خوبی برای شما رخ می‌دهد.

تعبیر خواب دزدیدن طلا

تعبیر خواب دزدیدن طلا این است که در آینده خبرهای بدی دریافت می‌کنید.

تعبیر خواب دیدن زرگر

اگر در خواب خود ببینید که با یک طلا فروش یا زرگر روبه رو شدید، این خواب به این معنا است که در زندگی با مردی رو به رو خواهید شد که دروغ است و شخصیت خوبی ندارد و باید مراقب این فرد باشید.

حرف آخر

در این مطلب نگاهی به تعبیر خواب طلا انداخته و بیان کردیم که از نظر معبران مختلف این خواب چه معنایی می‌تواند داشته باشد. همچنین در مورد تعبیر این خواب با توجه به جزئیات آن نیز صحبت کردیم و اطلاعات کاملی را در این زمینه به شما ارائه کردیم.