یکی از حیواناتی که ممکن است در عالم رویا خواب آن را ببینید، جوجه تیغی است. به صورت کلی دیدن جوجه تیغی در خواب می‌تواند بر اساس شرایط و جزئیات خواب شما به شکل‌های متفاوتی تعبیر و تفسیر شود. در این مطلب قصد داریم تا نگاهی به تعبیر خواب جوجه تیغی انداخته و در مورد معنا و مفهوم این خواب اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر معبران

معبران مختلف در مورد دیدن جوجه تیغی در خواب صحبت‌های متفاوتی کرده اند. اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب جوجه تیغی از نگاه معبران مختلف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین در مورد تعبیر خواب جوجه تیغی به موارد زیر اشاره کرده است:

 • تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب: دیدن جوجه تیغی در خواب نمادی از دشمن است. دشمنی که ظاهری زشت و تندخو داشته باشد در خواب شما به صورت جوجه تیغی ظاهر خواهد شد.
 • تعبیر خواب کشتن جوجه تیغی: اگر در خواب خود ببینید که جوجه تیغی را می‌کشید، تعبیر این خواب آن است که بر دشمن خود غلبه خواهید کرد.
 • تعبیر خواب خوردن جوجه تیغی: اگر در خواب ببینید که در حال خوردن جوجه تیغی هستید، معنا این خواب آن است که از دارایی دشمن خود بهره خواهید برد.
 • تعبیر دیدن حمله جوجه تیغی در خواب: اگر در خواب خود ببینید جوجه تیغی به شما حمله کرده و شما را گاز می‌گیرد، تعبیر این خواب آن است که از طرف دشمن خود آسیب خواهید دید.

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن جوجه تیغی در خواب با توجه به جزئیات خواب شما قابل تعبیر به شکل‌های متفاوتی است. به منظور بررسی تعبیر خواب جوجه تیغی از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب دیدن جوجه تیغی بر روی پشت بام: اگر در خواب خود ببینید که جوجه تیغی بر بام خانه شما قرار گرفته است، این خواب به این معنا است که در آینده پیامی دریافت خواهید کرد که ممکن است مضمونی ناراحت کننده یا دروغین داشته باشد.
 • تعبیر خواب بازی کردن با جوجه تیغی بزرگ: اگر در خواب خود ببینید که با جوجه تیغی بزرگی بازی می‌کنید و با او چشم در چشم شدید، این خواب به این معنا است که در اطراف شما شخصی پلید و بد ذات زندگی می‌کند.

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر آنلی بیتون

از نظر آنلی بیتون دیدن جوجه تیغی خواب می‌تواند به شکل زیر تعبیر شود:

 • تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب: دیدن جوجه تیغی در خواب نشانه این است که از آشنایی با افراد جدید اجتناب کنید. اگر دختری در خواب جوجه تیغی ببیند، این خواب به این معنا است که از عواطف و احساسات منفی دوری می‌کند.

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو تعبیر خواب جوجه تیغی به شرح زیر است:

 • تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب: دیدن جوجه تیغی در خواب نمادی از حسادت و رشک است.
 • تعبیر خواب داشتن جوجه تیغی: از نگاه لوک اویتنهاو اگر در خواب ببینید که صاحب جوجه تیغی هستید، این خواب به این معنا است که دیگران نسبت به شما حسادت می‌کنند.

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر کارل گوستاو یونگ، دیدن خواب جوجه تیغی به شکل‌های زیر قابل تعبیر و تفسیر است:

 • تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب: از نگاه یونگ دیدن جوجه تیغی در خواب نشان دهنده زودرنجی و نازک دلی است. این خواب به این معنا است که شما نسبت به هر سخن و موضوعی حساس هستید. همچنین این خواب می‌تواند نشان دهنده کمرنگ شدن جنبه عرفانی و کمالات در وجود شما باشد. از طرف دیگر دیدن جوجه تیغی در خواب همچنین می‌تواند نشانه‌ای از نیاز به مراقبت از روح و جسم باشد.

تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر شیخ مفید

اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب جوجه تیغی بر اساس نظر شیخ مفید آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب جوجه تیغی: دیدن جوجه تیغی در خواب نمادی از یک مرد صادق، خوش مشرب و همه فن حریف است. همچنین این مرد شخصیت پایداری دارد.
 • تعبیر خواب داشتن جوجه تیغی: اگر در خواب ببینید که جوجه تیغی را در اختیار داشتید، یعنی با مردی آشنا خواهید شد که صادق، خوش مشرب و همه فن حریف است.
 • تعبیر خواب پرتاب شدن جوجه تیغی: اگر در خواب ببینید که تیغ جوجه تیغی به سمت شما پرتاب شده و حمله می‌کند ولی به شما آسیبی نمی‌زند، این خواب به این معنا است که لطف و موهبتی به شما می‌رسد یا خبری از عزیزی که در سفر است به شما خواهد رسید.
 • تعبیر تیغ جوجه تیغی در خواب: اگر در خواب ببینید که تیغ جوجه تیغی به شما اصابت کرده و پوست و گوشت شما را زخمی می‌کند، این خواب به این معنا است که شما مورد نکوهش و نصیحت دیگران قرار می‌گیرید یا غیبت و بدگویی در مورد شما می‌شود.

تعبیر خواب جوجه تیغی با توجه به جزئیات و موضوع آن

دیدن خواب جوجه تیغی با توجه به جزئیات آن می‌تواند به شکل‌های متفاوتی تعبیر و تفسیر شود. اگر بخواهیم از این نظر شما را با تعبیر خواب جوجه تیغی آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر خواب تیغ جوجه تیغی

تیغ جوجه تیغی در خواب می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. اگر در خواب خود ببینید که تیغ‌های جوجه تیغی باعث می‌شود که بدن شما زخمی شود، این خواب به این معنا است که شخصی در حال توطئه بر علیه شما است و به بدگویی شما می‌پردازد.

تعبیر خواب گرفتن جوجه تیغی

اگر در خواب ببینید که شخصی جوجه تیغی در دست دارد، این خواب به این معنا است که در آینده‌ای نزدیک، شخصی بر زندگی شما مسلط شده و تصمیمات مهم زندگی شما را تحت کنترل خود قرار خواهد داد.

از سوی دیگر اگر خودتان در خواب جوجه تیغی را در دست داشتید، این خواب نشان می‌دهد که نسبت به برخی افراد، دیدگاه اشتباهی دارید و آن‌ها را بهتر از آن چه که هستند، تصور می‌کنید.

اگر پسر جوانی در خواب جوجه تیغی در دست داشته باشد، این خواب هشداردهنده است و به این معنا است که باید در روابط خود با شخصی که اخیراً با او آشنا شده است، احتیاط کنید. همچنین، این خواب می‌تواند نشان دهنده بروز درگیری و مشاجره با برخی از اعضا خانواده باشد.

تعبیر خواب بغل کردن جوجه تیغی

اگر دختری در خواب خود ببیند که جوجه تیغی را در آغوش می‌گیرد و متوجه تیغ‌های آن نمی‌شود، این خواب نشان می‌دهد که او نسبت به شخصی که اخیراً با او آشنا شده است، دیدگاه اشتباهی دارد. او این شخص را مهربان و دوست داشتنی می‌پندارد، اما در واقع، این فرد ریاکار و دورو است.

تعبیر خواب پیدا کردن جوجه تیغی

اگر در خواب ببینید که جوجه تیغی پیدا کرده اید، این خواب نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، با شخصی آشنا خواهید شد که تأثیر منفی بر زندگی شما خواهد گذاشت. این شخص ممکن است باعث شود که شما تصمیمات اشتباهی بگیرید و به اهداف خود نرسید.

تعبیر خواب غذا دادن به جوجه تیغی

اگر در خواب خود در حال غذا دادن به جوجه تیغی هستید، تعبیر و تفسیر این خواب آن است که به دلیل ساده لوحی و بی تجربگی خود، در معرض خطر و سوء استفاده افراد سودجو و جاه طلب قرار می‌گیرید. این افراد ممکن است از شما برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و به شما آسیب برسانند.

تعبیر خواب جوجه تیغی زخمی و بیمار

اگر در خواب جوجه تیغی زخمی را ببینید، این خواب هشدار دهنده است. در واقع این خواب نشان می‌دهد که باید در امور و برنامه‌های خود، دقت و احتیاط بیشتری داشته باشید.

این خواب به شما هشدار می‌دهد که احتمال دارد به زودی در اثر یک اشتباه یا بی دقتی، دچار مشکل شوید.

همچنین این خواب می‌تواند اشاره به این داشته باشد که شما در مواجهه با مشکلات و مسائل، عکس العمل مناسبی ندارید و به جای حل و فصل مشکلات، آن‌ها را به حال خود رها می‌کنید.

از طرف دیگر اگر در خواب خود جوجه تیغی بیمار ببینید، این خواب نشان دهنده وجود حسادت در اطراف شما است. این خواب به شما هشدار می‌دهد که افرادی در اطراف شما هستند که از موفقیت و پیشرفت شما ناراحت هستند و آرزوی شکست شما را دارند.

تعبیر خواب جوجه تیغی مرده

اگر در خواب خود جوجه تیغی مرده ببینید، به منظور تعبیر و تفسیر این خواب باید گفت که این رویا به شما هشدار می‌دهد که به زودی از شر افرادی که در زندگی شما مشکل ایجاد می‌کردند، خلاص خواهید شد.

این خواب همچنین می‌تواند نشان دهنده رشد و پیشرفت شما باشد. شما در حال یادگیری و رشد هستید و دیدگاه شما نسبت به زندگی تغییر کرده است.

در برخی موارد، این خواب می‌تواند به معنای در امان ماندن از شر و آسیب دشمنان شما باشد. اگر در زندگی واقعی با مشکلاتی روبرو هستید، این خواب می‌تواند نشانه‌ای باشد که در نهایت بر این مشکلات غلبه خواهید کرد.

تعبیر خواب بچه جوجه تیغی

دیدن بچه جوجه تیغی در خواب نمادی از مشکلات و مسائلی است که در زندگی شما وجود دارد. این مشکلات ممکن است در زمینه شغلی، خانوادگی یا رابطه‌ای باشد. علاوه بر این، دیدن بچه جوجه تیغی در خواب می‌تواند نشان دهنده استرس و دلواپسی بیش از حد شما باشد. این استرس و دلواپسی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد.

تعبیر خواب جوجه تیغی بزرگ

دیدن جوجه تیغی بزرگ در خواب نمادی از یک دشمن قدرتمند در زندگی شما است. اگر در خواب ببینید که جوجه تیغی بزرگ به شما آسیب رساند، این خواب نشان می‌دهد که این دشمن می‌تواند به شما آسیب برساند. از طرف دیگر اگر این جوجه تیغی تیغ‌های نرمی داشت و نمی‌توانست به شما آسیب بزند، این خواب نشان می‌دهد که این دشمن آن قدر قدرتمند نیست که بتواند شما را با مشکل مواجه کند و شما می‌توانید با تدبیر و هوشمندی بر او غلبه کنید.

تعبیر خواب جوجه تیغی

تعبیر خواب جوجه تیغی جمع شده

اگر در خواب جوجه تیغی را ببینید که خودش را جمع کرده و به شکل یک توپ گرد در آمده است، این خواب تعابیر مختلفی دارد. این خواب می‌تواند هشداردهنده باشد و به این معنا باشد در آینده‌ای نزدیک، اخبار بدی دریافت خواهید کرد. از طرف دیگر این خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که در آینده‌ای نزدیک، با همکاران یا دوستان خود دچار اختلاف و بحث و جدل خواهید شد.

حرف آخر

در این مطلب شما را با تعبیر خواب جوجه تیغی آشنا کردیم. همان طوری که مشاهده کردید، خواب جوجه تیغی می‌تواند هشداردهنده باشد که در آینده‌ای نزدیک، با مشکلات و چالش‌هایی روبرو خواهید شد. با این حال، این خواب ممکن تعابیر خوبی نیز داشته باشد. به صورت کلی تعبیر و تفسیر این خواب به شکل قابل توجهی به جزئیات آن بستگی دارد.