یکی از خواب‌هایی که ممکن است ببینید، خواب تراشیدن ریش است. این خواب با توجه به شرایطی که دارد، می‌تواند از نظر معبران مختلف معنا و مفهوم گوناگونی داشته باشد. در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر تراشیدن ریش در خواب آشنا کرده و در مورد آن صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه معبران مختلف

 معبران مختلف، تراشیدن ریش در خواب را به شکل‌های متفاوتی تعبیر کرده اند، اگر بخواهیم شما را با تعبیر و تفسیر این خواب از نگاه معبران مختلف آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه امام جعفر صادق (ع)

ریش یکی از ویژگی‌های ظاهری مردان است و در خواب ریش می‌توان تعابیر مختلفی داشته باشد. اگر بخواهیم شما را با تعبیر این خواب از نظر امام جعفر صادق (ع) آشنا کنیم، می‌توان به معانی زیر اشاره کرد:

 • ترس و وحشت: در برخی موارد، ریش در خواب می‌تواند نشان دهنده ترس و وحشت باشد. اگر در خواب خود ریش خود را از دست بدهید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده دچار ترس و وحشت خواهید شد.
 • منزلت و قدر و جاه: ریش می‌تواند نمادی از منزلت و قدر و جاه باشد. اگر در خواب ببینید که در حال تراشیدن ریش خود هستید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده مورد احترام و عزت دیگران قرار خواهید گرفت.
 • خیر و برکت و نیکویی: دیدن ریش در خواب می‌تواند نشانه‌ای از خیر، برکت و نیکویی باشد. اگر در خواب ببینید ریش خود را شانه می‌کنید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده زندگی پربرکت و نیکویی خواهید داشت.
 • ازدواج و متاهل شدن: از دیگر معانی ریش در خواب، می‌توان به ازدواج و متاهل شدن اشاره کرد. اگر در خواب خود ریش خود را بتراشید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده ازدواج خواهید کرد.
 • مال و اموال و دارایی‌های بسیار: ریش نشانه‌ای از مال، اموال و دارایی‌های بسیار است. اگر در خواب خود ببینید که در حال شستن ریش خود هستید، این خواب بیانگر آن است که در آینده به ثروت زیادی خواهید رسید.
 • فرزند دار شدن: از دیگر معانی ریش در خواب می‌تواند به معنی فرزند دار شدن باشد. اگر در خواب خود ریش خود را کوتاه کنید، این خواب نشانه‌ای از این است که صاحب فرزند می‌شوید.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه دانیال نبی

از نگاه حضرت دانیال نبی که یکی از پیامبران بزرگ است، تراشیدن ریش در خواب می‌تواند معنا و مفهوم مختلفی داشته باشد. به منظور بررسی تعبیر تراشیدن ریش در خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب ریش سفید: اگر در خواب ببینید که ریش سفید دارید و در حال از بین بردن ریش‌های سفید صورت خود هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که با سنت پیغمبر و دستورات خداوند مخالف و مبارز هستید. این خواب هشداری برای شما است که از مسیر درست زندگی خارج شده اید و باید به فکر جبران اشتباهات خود باشید.
 • تعبیر تراشیدن ریش در خواب: اگر در خواب ببینید که ریش‌هایتان را می‌تراشید، این خواب نشان می‌دهد که شما برای این که بتوانید معاش خودتان را بگذرانید و مایحتاج اولیه زندگی تان را تامین کنید، اذیت و خوار و ذلیل خواهید شد. این خواب نشانه‌ای از سختی‌ها و مشکلات مالی است.
 • تعبیر خواب زدن ریش توسط دیگران: اگر در خواب ببینید که شخصی ریش سر و صورت شما را زده بود، این خواب اصلاً خوب نیست. معنا این خواب آن است که احترام و آبروی شما پیش مردم از بین خواهد رفت و دیگر هیچ کس برای شما ارزش قائل نخواهد بود. این خواب نشانه از دست دادن موقعیت و جایگاه اجتماعی است.
 • تعبیر خواب کنده شدن ریش: اگر در خواب ببینید که ریش‌های شما کنده شده بود، تعبیر این خواب هم خوب نیست. این خواب به آن معنا است که شما از احترام و ارزش خواهید افتاد و پیش بقیه خوار و حقیر خواهید شد. در واقع این خواب به معنا دست دادن عزت و اعتبار است.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مفسران خواب، در مورد تعبیر خواب ریش، نظرات مختلفی دارد. اگر بخواهیم شما را با تعبیر خواب ریش از نگاه محمد ابن سیرین آشنا کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب ریش بلند: اگر در خواب ببینید که ریش شما به قدری بلند شده است که روی زمین می‌کشید، این خواب نشانه‌ای از مرگ است.
 • تعبیر خواب ریش بریده شده در خواب: اگر در خواب ببینید که ریش شما بریده شده است، این خواب نشانه‌ای از ضرر و زیان مالی و همچنین آبروریزی و رسوایی است.
 • تعبیر تراشیدن ریش در خواب: اگر در خواب ببینید که ریش خود را اصلاح می‌کنید، این خواب به این معنا است که باید به وظایف و کارهای منزل خود برسید.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی، به عنوان یکی از مفسران خواب، در مورد تعبیر خواب ریش، به موارد زیر اشاره کرده است:

 • تعبیر خواب ریش سفید: اگر در خواب ببینید که ریش شما سفید است، از نگاه ابراهیم کرمانی این خواب نشانه‌ای از این است که صبر و بردباری شما در آینده زیاد خواهد شد اما غم و اندوه شما نیز افزایش پیدا می‌کند.
 • تعبیر خواب کندن ریش با دندان: اگر در خواب ببینید که ریش خود را با دندان می‌کنید یا می‌برید، این خواب نشانه‌ای از این است که خانواده شما دچار ضرر و زیان خواهد شد.
 • تعبیر خواب ریختن ریش: اگر در خواب خود ببینید که ریش شما ریخته است، می‌توان این خواب را نشانه‌ای از خطری تعبیر کرد که شما را تهدید می‌کند.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه اسماعیل ابن اشعث

اسماعیل ابن اشعث، به عنوان یکی از معبران برتر تاریخ اسلام، در مورد تعبیر تراشیدن ریش در خواب به موارد زیر اشاره کرده است:

 • تعبیر خواب تراشیدن ریش: اگر در خواب خود ببینید که در حال تراشیدن ریش خود هستید، این خواب نمادی از دست دادن مقام و موقعیت است. اگر در خواب خود ببینید که ریش شما تراشیده شده است، این خواب می‌تواند به این شکل تعبیر شود که ممکن است به دلیل مشکلاتی که برای شما پیش می‌آید، مقام و موقعیت خود را از دست بدهید.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه جابر مغربی

اگر بخواهیم تراشیدن ریش در خواب را از نگاه جابر مغربی تعبیر و تفسیر کنیم، باید به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب ریش بلند: از نگاه جابر مغربی، ریش در خواب نمادی از مقام و موقعیت است. اگر در خواب دیدید که ریش شما بلند و پر پشت است، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده به مقام و موقعیت بالایی خواهید رسید. همچنین ریش بلند در خواب می‌تواند نمادی از فقر و بدبختی نیز باشد. اگر در خواب دیدید که ریش شما آن قدر بلند شده است که از ناف شما پایین‌تر رفته است، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده دچار فقر و بدبختی خواهید شد.
 • تعبیر خواب کندن ریش: جابر مغربی معتقد است که کندن ریش در خواب به معنا از دست دادن اموال و دارایی است. اگر در خواب ببینید که دست در ریش‌های خود کردید و قسمتی از آن را کندید و بر روی زمین ریختید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده اموال و دارایی خود را از دست خواهید داد.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه ابن عباس

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه ابن عباس به شرح زیر است:

 • تعبیر خواب تراشیدن ریش زندانیان و دربانان: ابن عباس به این نکته اشاره کرد است که تراشیدن ریش زندانیان و دربانان در خواب نمادی از آزادی و رهایی است. اگر در خواب ببینید که ریش یکی از این افراد را می‌تراشیدید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده از مشکلات و گرفتاری‌های خود رهایی خواهید یافت.
 • تعبیر خواب تراشیدن ریش ثروتمندان، جواهر فروشان و افراد مرفه: از نگاه ابن عباس، تراشیدن ریش ثروتمندان، جواهر فروشان و افراد مرفه در خواب نمادی از فقر و بدبختی است. این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده دچار فقر و بدبختی خواهید شد.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی، در مورد تعبیر خواب ریش، نظرات مختلفی دارد و آن را به شکل‌های مختلفی تعبیر و تفسیر کرده است. به منظور بررسی تعبیر این خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب ریش بلند: از نگاه مطیعی ریش بلند در خواب نمادی از مرگ است. اگر در خواب ببینید که ریش شما آنقدر بلند شده است که به زمین کشیده می‌شود، این خواب نشانه‌ای از این است که شما در پایان عمر خود هستید.
 • تعبیر خواب کندن ریش: منوچهر مطیعی تهرانی اعتقاد دارد که کندن ریش در خواب نمادی از ضرر کردن و از دست دادن اموال است. اگر در خواب ببینید که قسمتی از ریش خود را کندید، این خواب نشانه‌ای از این است که در آینده مقداری از اموال خود را از دست خواهید داد.
 • تعبیر خواب تراشیدن ریش: تراشیدن ریش در خواب را می‌توان نمادی از دست دادن آبرو و اموال دانست. اگر در خواب ببینید که ریش خود را می‌تراشید، این خواب نشانه‌ای از این است که آبرو و اموال شما در خطر است.

تعبیر تراشیدن ریش در خواب از نگاه لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو، دیدن ریش در خواب را به شکل‌های مختلفی تعبیر کرده است. به منظور بررسی تعبیر این خواب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعبیر خواب ریش بلند و غیرعادی: لوک اویتنهاو به این موضوع اشاره کرد است که دیدن ریش بلند و غیرعادی در خواب نمادی از غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که ریش بسیار بلند و غیرعادی دارید، این خواب یعنی در آینده دچار غم و اندوه می‌شوید.
 • تعبیر خواب تراشیدن ریش: از نگاه لوک اویتنهاو تراشیدن ریش در خواب نمادی از ضرر و زیان است. اگر این خواب را ببینید، می‌توان تعبیر کرد که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

حرف آخر

در این مطلب به بررسی و تعبیر خواب تراشیدن ریش پرداخته و در مورد معنا و مفهوم این خواب صحبت کردیم. همان طوری که مشاهده کردید، تراشیدن ریش در خواب، نشانه‌های مختلفی دارد و می‌توان آن را به شکل‌های گوناگونی تعبیر کرد. ما در این مطلب سعی کردیم تا معنی این خواب را از نگاه معبران مختلف بررسی کنیم.